Snart skal der graves i Hjallerup midtby

Hjallerup-midtby-1-etape-10.jpg
Kortbilag over Hjallerup midtby, hvor gravearbejdet i 2023 er skitseret.
23-12-2022

Samtidig med renovering af kloaksystemet til to-strengssystem har Brønderslev Kommune i en længere periode arbejdet med en plan for fornyelse af Hjallerup Midtby. I den forbindelse har kommunen koordineret planerne med Brønderslev Spildevand A/S, så kommunens og forsyningsselskabets projekter kan gennemføres med mindst mulig gene for borgerne.
Brønderslev Spildevand A/S har allerede gennemført omfattende separatkloakeringer i dele af forsyningsområdet og afslutter således separatkloakeringen i Klokkerholm i 2022.  Arbejdet startede i Klokkerholm i 2018, hvorefter det nu fortsætter i Hjallerup by.
Brønderslev Kommunes planer for Hjallerup midtby har i flere omgange været offentliggjort, og en følge af planen er, at forholdene for busser og passagerer skal forbedres, ved at der etableres nye perroner i Søndergade. Derudover skal skolevejen for Vestbyen forbedres. Her er det bestemt, at krydset Søndergade/Gl. Mar-
kedsvej/Vestergade forsynes med et signalanlæg.
- En af grundene til kloaksepareringen er statens vandplaner, forklarer Lasse Riisgaard, der er formand for Forsyningen, og fortsætter:
- For perioden 2021-2027 er det besluttet, at der skal ske en reduktion af utilsigtet udledning af blandet spildevand og regnvand til Klausholm Å, som er en del af Limfjordens opland. Reduktionen kan ske ved at nedbringe antallet af overløb fra bygværkerne ved ”Anlægget” og i Ågade. Når det regner meget, kan regnmængderne ikke være i fællessystemet, som er et et-strengssystem. Derved udledes i dag
regnvand og fortyndet spilde-
vand i Klausholm Å. Forsyningen har derfor valgt at forbedre forholdene ved at separatkloakere i oplandet til dette system.
I samarbejde med Brønderslev Kommune vil Brønderslev Spildevand A/S gen-
nemføre en fornyelse og udbygning af de relevante spildevandsanlæg og systemer til håndtering af overfladevand. Brønderslev Spildevand A/S igangsætter arbejdet i 2023, og det forventes i alt at vare cirka 10 år – 12 år, opdelt i cirka 10 etaper.  Arbejdet vil omfatte de på illustrationen viste gader.  Etape et, som gennemføres i 2023, omfatter del af Søndergade, Jernbanegade, Nørre Allé og del af Østergade. Anlægsarbejdet igangsættes i januar 2023 i Søndergade – lige efter Jernbanegade.
Kloaksystemet i denne del af Hjallerup er etableret i perioden fra midt 1950 til 1970. I perioden herefter er de nyere boligområder alle separatkloakerede, og Forsyningen skal ikke grave i disse områder i denne omgang.
Brønderslev Spildevand A/S har opdelt arbejdet i Hjallerup i 10 - 12 etaper, hvor de første tre etaper omfatter gader i midtbyen og i Vestbyen. Man har endnu ikke lagt sig fast på en etapeplan efter de første tre år.
- Separatkloakeringen vil for den enkelte husejer medføre ændringer på grunden, hvor regnvandet og spildevandet skal adskilles i separate rør. Det vil allerede nu være en god idé at indtænke omkloakeringen, hvis indkørslen alligevel skal renoveres. Hvis taget skal renoveres, er det må-
ske en idé at flytte tagnedløbene til en hensigtsmæssig placering i forhold til indkørslen. Brønderslev Spildevand A/S er behjælpelig med råd og vejledning for den enkelte husejer, så man finder den bedste løsning for alle, uddyber Lasse Riisgaard.
Gravearbejdet medfører, at vejene spærres, når der graves i dem. Bilister skal derfor finde alternative ruter, men der vil være adgang for cyklister. Mens Forsyningen graver i midtbyen, vil busserne blive omlagt til Skolegade.
Miljøstyrelsen har fastlagt regler for udledningen af regnvand, og man må ikke bare lukke alt regnvandet ud straks, det regner. Regnvandet skal forsinkes i søer, tilsvarende søen, der er etableret på Kærsigvej i Klokkerholm eller de søer, som er beliggende i de nye boligområder i Hjallerup Øst. I Hjallerup forventer Forsyningen at etablere en stor sø i den nordlige del af byen og tilsvarende i den sydlige del. Spildevandsforsyningen har ikke
lagt sig helt fast på en nøjagtig placering. Placeringen skal aftales med de berørte lodsejere, og der skal ansøges om de nødvendige tilladelser hos myndighederne.

 

Ultimate Web