Der skal ikke lukkes skoler

der-skal-ikke.jpg
18-10-2021
Brønderslev kommunes tre borgmesterkandidater, Bettina Kjeldsen, Mikael Klitgaard og Peter Stecher, var klare i mælet, da de direkte adspurgt på Dronninglund Rotary Klubs offentlige valgmøde kunne bekræfte, at der ikke skal lukkes skoler i kommunen, og at vi har en god folkeskole, som er en vigtig forudsætning for bosætning. Samtidig var de også enige i, at beslutningskompetencerne skal styrkes decentralt i skolevæsenet inden for de økonomiske rammer, og at samlæsning og to-medarbejderordninger er med til at sikre, at også de mindre skoler fortsat kan udvikles, og at folkeskolen således kan inkludere flest mulige børn. Det vil betyde, at der kan bruges færre midler på specialundervisningstilbud til fordel for den almene undervisning. Endvidere skal den forebyggende indsats øges.
Hvad angår den videre uddannelse, påpegede politikerne, at både den forberedende grunduddannelse (FGU) og den gymnasiale uddannelse er væsentlige for kommunen.
- Vi bør stræbe efter at få flere uddannelser til kommunen, for eksempel en klimaskole, tilføjede de.
Uddannelsespolitikken i kommunen var et af tre områder, som Rotary klubben havde bedt de tre kandidater om at forberede sig på med et indlæg hver især på maksimalt fem minutter. En tidsramme, som politikerne overholdt på forbilledlig vis, dygtigt ledet af ordstyrer Jens Gjødsbøl, medlem af Dronninglund Rotary Klub. De to øvrige emner var Lægedækning/Falck station og Turisme samt udvikling af landdistrikterne.
For så vidt angår lægedækningen, erkendte borgmesterkandidaterne deres medansvar for, at adgang til egen læge fastholdes, selvom lægeområdet hører under regionen. Det blev i den forbindelse oplyst, at begge lægehuse i Dronninglund er åbne for tilgang. Der var ligeledes bred enighed om, at lægebilen og Falck bevares i Dronninglund, således at responstiden fastholdes. Samt at politikerne har et ansvar for, at samarbejdet med regionen om overgangen mellem sygehus og genoptræning blev styrket. Det nye rehabiliteringscenter i Klokkerholm blev fremhævet som en styrkelse heraf.
På turistområdet var politikerne enige i, at der her er plads til forbedringer. Derfor har byrådet også besluttet både økonomisk og strukturelt at satse betydeligt mere på at få flere turister til kommunen. Ikke mindst den østlige del af kommunen med ikke mindst Asaa Havn som trækplaster blev fremhævet i den sammenhæng.
Der var i det hele taget stor enighed blandt de tre politikere i deres indlæg og svar på spørgsmål fra de godt 50 deltagere i mødet. En deltager udtalte således efter mødet, at det jo kan tyde på, at der generelt er et godt samarbejde i byrådet på tværs af partierne.
Det var en tilfreds Jane Holm, præsident i Dronninglund Rotary Klub, der i sin afslutning på mødet takkede for det gode fremmøde og den konstruktive stemning, der havde præget mødet.
Ultimate Web